فیلم آموزشی فصل اول ریاضی پایه ششم

فیلم آموزشی فصل اول ریاضی پایه ششم

فیلم های آموزشی فصل اول ریاضی پایه ششم توسط خانم مهندس نعیمی با بالاترین کیفیت تدریس شده است. این مجموعه فیلم های بی نظیر را می توانید به طور کاملاً رایگان از طریق سایت ریاضی بتا مشاهده کنید.

 

آنچه این فیلم های بی نظیر ارائه می کند، عبارتند از:

1- آموزش بسیار ساده و روان درس همراه با نکات کلیدی برای حل فعالیت ها، کار در کلاس ها و فعالیت ها

2- حل کامل فعالیت های فصل اول

3- حل کامل کار در کلاس های فصل اول

4- حل کامل تمرینات فصل اول

در ادامه می توانید تمامی فیلم های مربوط به فصل اول ریاضی پایه ششم (عدد و الگوهای عددی) را مشاهده کنید:

فیلم حل فعالیت 1 صفحه 2 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل فعالیت 2 صفحه 2 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 3 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل کار در کلاس 2 و 3 صفحه 3 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل فعالیت 1 صفحه 4 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 5 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل کار در کلاس 2 صفحه 5 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل کار در کلاس 3 صفحه 5 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 1 صفحه 6 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 2 صفحه 6 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 3 صفحه 6 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 4 صفحه 6 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 5 صفحه 6 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 6 صفحه 6 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل فعالیت 1 صفحه 7 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل فعالیت 2 صفحه 7 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل فعالیت 3 صفحه 7 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 7 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل کار در کلاس 2 صفحه 8 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل کار در کلاس 3 صفحه 8 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل فعالیت 1 صفحه 8 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 9 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل کار در کلاس 2 صفحه 9 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل کار در کلاس 3 صفحه 9 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل کار در کلاس 4 صفحه 9 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل کار در کلاس 5 صفحه 9 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 1 صفحه 10 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 2 صفحه 10 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 3 صفحه 10 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 4 صفحه 10 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 5 صفحه 10 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل فعالیت 1 و 2 صفحه 11 و 12 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل کار در کلاس 1 و 2 صفحه 13 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل کار در کلاس 3 صفحه 13 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل کار در کلاس 4 صفحه 13 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل کار در کلاس 5 و 6 صفحه 13 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل فعالیت 1 و 2 صفحه 14 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل کار در کلاس 1 و 2 و 3 صفحه 15 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل کار در کلاس 4 صفحه 15 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 1 صفحه 15 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 2 صفحه 15 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 3 صفحه 15 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 4 صفحه 15 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 5 صفحه 15 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل فعالیت 1 صفحه 16 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 17 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل کار در کلاس 2 صفحه 17 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل کار در کلاس 3 صفحه 18 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل کار در کلاس 4 صفحه 18 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل کار در کلاس 5 و 6 صفحه 18 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 1 صفحه 19 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 2 صفحه 19 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 3 صفحه 19 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 4 صفحه 19 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 5 صفحه 19 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 6 صفحه 19 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل فرهنگ نوشتن صفحه 20 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 1 صفحه 20 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 2 صفحه 20 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 3 صفحه 21 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 4 صفحه 21 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 5 صفحه 21 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 6 صفحه 21 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 7 صفحه 21 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید

فیلم حل تمرین 8 صفحه 21 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید
فهرست