فیلم آموزشی فصل دوم ریاضی پایه ششم - کسر

فیلم آموزشی فصل دوم ریاضی پایه ششم

فیلم های آموزشی فصل دوم (کسر) ریاضی پایه ششم توسط خانم مهندس نعیمی با بالاترین کیفیت تدریس شده است. این مجموعه فیلم های بی نظیر را می توانید به طور کاملاً رایگان از طریق سایت ریاضی بتا مشاهده کنید.

 

آنچه این فیلم های بی نظیر ارائه می کند، عبارتند از:

1- آموزش بسیار ساده و روان درس همراه با نکات کلیدی برای حل فعالیت ها، کار در کلاس ها و فعالیت ها

2- حل کامل فعالیت های فصل دوم

3- حل کامل کار در کلاس های فصل دوم

4- حل کامل تمرینات فصل دوم

در ادامه می توانید تمامی فیلم های مربوط به فصل دوم ریاضی پایه ششم (کسر) را مشاهده کنید:

 

فیلم حل فعالیت 1 و 2 صفحه 24 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 3 صفحه 24 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت صفحه 25 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 26 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 2 صفحه 26 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 1 صفحه 27 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 2 صفحه 27 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 3 صفحه 27 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 4 صفحه 27 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 5 صفحه 27 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 6 صفحه 27 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 7 صفحه 27 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 8 صفحه 27 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 9 صفحه 27 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت اول صفحه 28 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس صفحه 28 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت دوم صفحه 28 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 29 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 2 صفحه 29 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 1 و 2 صفحه 30 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 و 2 صفحه 30 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 1 صفحه 30 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 2 صفحه 30 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 3 صفحه 31 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 4 صفحه 31 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 5 صفحه 31 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 6 صفحه 31 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 7 و 8 صفحه 31 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 9 صفحه 31 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 10 صفحه 31 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 1 صفحه 32 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 2 صفحه 32 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس صفحه 32 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 1 صفحه 33 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 2 صفحه 33 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس صفحه 33 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت صفحه 34 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس صفحه 34 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 1 صفحه 35 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 2 صفحه 35 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 3 صفحه 35 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 4 صفحه 35 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 5 صفحه 35 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 6 صفحه 35 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 7 صفحه 35 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 8 صفحه 35 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 9 صفحه 35 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت صفحه 36 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس صفحه 36 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت صفحه 37 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس صفحه 37 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت صفحه 38 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 38 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 2 صفحه 38 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 1 صفحه 39 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 2 صفحه 39 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 3 صفحه 39 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 4 صفحه 39 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 5 صفحه 39 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 6 صفحه 39 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 7 صفحه 39 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 8 صفحه 39 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 9 صفحه 39 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فرهنگ نوشتن صفحه 40 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 1 صفحه 40 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 2 صفحه 41 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 3 صفحه 41 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 4 صفحه 41 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 5 صفحه 41 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 6 صفحه 41 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 7 صفحه 41 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 8 صفحه 41 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 9 صفحه 42 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 10 صفحه 42 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 11 صفحه 42 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فهرست