فیلم آموزشی فصل پنجم ریاضی پایه ششم - اندازه گیری

فیلم آموزشی فصل پنجم ریاضی پایه ششم

فیلم های آموزشی فصل پنجم ریاضی پایه ششم توسط خانم مهندس نعیمی با بالاترین کیفیت تدریس شده است. این مجموعه فیلم های بی نظیر را می توانید به طور کاملاً رایگان از طریق سایت ریاضی بتا مشاهده کنید.

 

آنچه این فیلم های بی نظیر ارائه می کند، عبارتند از:

1- آموزش بسیار ساده و روان درس همراه با نکات کلیدی برای حل فعالیت ها، کار در کلاس ها و فعالیت ها

2- حل کامل فعالیت های فصل پنجم

3- حل کامل کار در کلاس های فصل پنجم

4- حل کامل تمرینات فصل پنجم

در ادامه می توانید تمامی فیلم های مربوط به فصل پنجم ریاضی پایه ششم (اندازه گیری) را مشاهده کنید:

فیلم حل فعالیت 1 و 2 صفحه 88 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس صفحه 89 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 1 و 2 صفحه 89 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 و 2 صفحه 89 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 1 صفحه 90 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 2 و 3 صفحه 90 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس صفحه 91 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 1 , 2 صفحه 91 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 91 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 2 صفحه 92 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 3 صفحه 92 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 4 صفحه 92 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 1 صفحه 92 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 2 صفحه 93 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 3 صفحه 93 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 4 صفحه 93 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 1 و 2 صفحه 94 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 3 و 4 صفحه 94 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 95 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 2 صفحه 95 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 3 صفحه 95 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 1 و 2 صفحه 95 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 96 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 2 صفحه 96 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 3 صفحه 96 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 1 و 2 و 3 صفحه 96 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 و 2 صفحه 96 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 1 صفحه 97 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 2 صفحه 97 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 3 صفحه 97 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 4 صفحه 97 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 5 صفحه 97 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 6 صفحه 97 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 7 صفحه 97 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 1 و 2 صفحه 98 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 98 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 2 صفحه 99 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 3 صفحه 99 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 1 صفحه 99 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس صفحه 100 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 1 صفحه 100 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 2 صفحه 101 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 3 صفحه 101 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 4 صفحه 101 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 1 و 2 و 3 صفحه 102 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 102 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 1 و 2 و 3 قسمت دوم صفحه 102 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس قسمت دوم صفحه 102 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 1 صفحه 103 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 2 صفحه 103 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 و 2 و 3 و 4 صفحه 103 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 1 و 2 صفحه 104 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 3 و 4 صفحه 104 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 104 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 2 صفحه 105 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 1 و 2 صفحه 105 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 3 صفحه 105 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 4 و 5 و 6 صفحه 105 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 7 صفحه 105 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 8 صفحه 105 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین ترکیبی صفحه 106 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 1 صفحه 106 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 2 صفحه 106 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 3 صفحه 107 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 4 صفحه 107 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 5 صفحه 107 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 6 صفحه 107 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 7 صفحه 107 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فهرست