فیلم آموزشی فصل ششم ریاضی پایه ششم - تناسب و درصد

فیلم آموزشی فصل ششم ریاضی پایه ششم

فیلم های آموزشی فصل ششم ریاضی پایه ششم توسط خانم مهندس نعیمی با بالاترین کیفیت تدریس شده است. این مجموعه فیلم های بی نظیر را می توانید به طور کاملاً رایگان از طریق سایت ریاضی بتا مشاهده کنید.

 

آنچه این فیلم های بی نظیر ارائه می کند، عبارتند از:

1- آموزش بسیار ساده و روان درس همراه با نکات کلیدی برای حل فعالیت ها، کار در کلاس ها و فعالیت ها

2- حل کامل فعالیت های فصل ششم

3- حل کامل کار در کلاس های فصل ششم

4- حل کامل تمرینات فصل ششم

در ادامه می توانید تمامی فیلم های مربوط به فصل ششم ریاضی پایه ششم (تناسب و درصد) را مشاهده کنید:

فیلم حل فعالیت صفحه 110 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 110 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 2 صفحه 110 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 3 صفحه 110 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 4 صفحه 111 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 5 صفحه 111 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 6 صفحه 111 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 7 صفحه 112 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت صفحه 112 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 113 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 2 صفحه 113 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 3 صفحه 113 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 4 صفحه 113 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 5 صفحه 114 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 1 صفحه 114 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 2 صفحه 114 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 3 و 4 صفحه 114 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 5 صفحه 114 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 6 و 7 صفحه 114 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 8 و 9 و 10 صفحه 114 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت صفحه 115 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 115 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 2 صفحه 116 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 3 صفحه 116 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 4 صفحه 116 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت صفحه 116 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 117 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 2 صفحه 117 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 1 صفحه 118 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 2 صفحه 118 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 و 2 صفحه 118 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 3 و 4 صفحه 119 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 1 و 2 صفحه 119 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 3 صفحه 119 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 4 و 5 صفحه 120 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 6 صفحه 120 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 7 و 8 صفحه 120 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 9 صفحه 120 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت صفحه 121 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 121 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 2 صفحه 121 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 3 صفحه 121 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 4 صفحه 121 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت صفحه 122 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 123 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 2 صفحه 123 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت صفحه 124 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 125 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 2 و 3 صفحه 125 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 1 صفحه 125 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 2 صفحه 125 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 3 صفحه 125 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 4 صفحه 125 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 5 صفحه 125 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 1 صفحه 126 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 2 صفحه 126 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 126 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 2 صفحه 126 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت صفحه 127 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 127 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 2 صفحه 127 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 1 صفحه 127 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 2 صفحه 127 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین ترکیبی صفحه 128 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 1 صفحه 128 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 2 صفحه 128 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 3 صفحه 128 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 4 صفحه 128 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 5 صفحه 129 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 6 صفحه 129 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 7 صفحه 129 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 8 صفحه 129 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 9 صفحه 129 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 10 صفحه 129 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 11 صفحه 129 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فهرست