فیل آموزشی فصل هفتم ریاضی پایه ششم - تقریبفیلم آموزشی فصل هفتم ریاضی پایه ششم

فیلم های آموزشی فصل هفتم ریاضی پایه ششم توسط خانم مهندس نعیمی با بالاترین کیفیت تدریس شده است. این مجموعه فیلم های بی نظیر را می توانید به طور کاملاً رایگان از طریق سایت ریاضی بتا مشاهده کنید.

 

آنچه این فیلم های بی نظیر ارائه می کند، عبارتند از:

1- آموزش بسیار ساده و روان درس همراه با نکات کلیدی برای حل فعالیت ها، کار در کلاس ها و فعالیت ها

2- حل کامل فعالیت های فصل هفتم

3- حل کامل کار در کلاس های فصل هفتم

4- حل کامل تمرینات فصل هفتم

در ادامه می توانید تمامی فیلم های مربوط به فصل هفتم ریاضی ششم (تقریب) را مشاهده کنید:

فیلم حل فعالیت صفحه 132 کتاب درسی

برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 133 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 2 صفحه 133 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 3 صفحه 133 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 4 صفحه 133 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 5 صفحه 133 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 1 و 2 صفحه 134 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 135 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 2 صفحه 135 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 3 صفحه 135 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 4 صفحه 135 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 5 صفحه 135 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 6 صفحه 135 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 1 صفحه 136 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 2 صفحه 136 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 3 صفحه 136 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 4 صفحه 136 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 5 صفحه 136 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 6 صفحه 136 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت صفحه 137 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 و 2 و 3 صفحه 138 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 1 صفحه 138 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 2 صفحه 138 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 3 صفحه 138 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 1 و 2 صفحه 138 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 139 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 2 و 3 صفحه 139 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 4 صفحه 140 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل فعالیت 1 و 2 صفحه 140 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 1 صفحه 140 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 2 صفحه 140 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 3 صفحه 141 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 4 صفحه 141 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل کار در کلاس 5 صفحه 141 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 1 صفحه 141 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 2 صفحه 141 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 3 صفحه 141 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 4 صفحه 141 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین ترکیبی صفحه 142 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 1 صفحه 142 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 2 صفحه 143 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 3 صفحه 143 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 4 صفحه 143 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 5 صفحه 143 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فیلم حل تمرین 6 صفحه 143 کتاب درسی
برای مشاهده کلیک کنید
فهرست